Info föräldrar

i love my parents button-480x400

Som förälder/vårdnadshavare till en elev på en Waldorfskola har du valt en skolform som ger dig en fantastisk möjlighet att närvara och engagera dig. Skolans verksamhet bygger på ett nära samarbete med föräldrarna, vilket skapar gemenskap samt ger dig en stor möjlighet att lära känna ditt barns skola, lärarkollegiet och skolans organisation.

Som waldorfförälder har du även förmånen att få en fin inblick i skolans verksamhet genom att besöka månadsfester, teaterföreställningar, föreläsningar samt medverka i andra festliga sammanhang som anordnas av föräldraföreningen

På Annaskolan finns en föräldraförening vars syfte är att vara ett komplement och ett stöd till skolan genom att skapa aktiviteter som stärker skolans vi-känsla, lärarna ansvarar för undervisningen och har det pedagogiska ansvaret.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är en ideell förening i vilken alla föräldrar och vårdnadshavare till elever på Annaskolan är medlemmar. Tillsammans anordnar föräldrarna arbetsdagar och andra gemenskapsfrämjande aktiviteter, varav den största är julbasaren. Du kan, som förälder, göra en mycket uppskattad insats på ditt barns skola genom föräldraföreningen.

Föräldraföreningens organisation
Föräldraföreningen har en styrelse, vars huvudsakliga uppgift är att sammankalla till möten, hantera föreningens ekonomi samt kommunicera med skolans övriga stiftelser. Styrelsen utses vid det årsmöte som hålls i april månad. En kallelse samt en dagordning skickas ut inför varje möte och mötena protokollförs. Föräldraföreningen bärs dock främst upp av dess medlemmar och deras engagemang.

Julbasaren
Annaskolans julbasar är en årlig tradition som anordnas i slutet av november/början av december. Basaren är ett öppet hus där alla är välkomna och under vilken vi passar på att visa upp skolan och dess verksamhet. Basaren är även en fest, under vilken barnen är i fokus. Varje klass har ett uppdrag till basaren såsom pepparkaksbak, sagovärld, mattorg, lekar och caféverksamhet. Uppdraget är traditionsenligt knutet till en årskurs. Basararbetet i klassen bygger helt på föräldrarnas delaktighet och engagemang. Det är föräldrarna i varje klass som planerar hur arbetet ska gå till. Inkomsterna från basarförsäljningen förvaltas av föräldraföreningen och används främst till eleverna och deras skolmiljö.

Månadsfester
Inför större högtider och lov hålls en fest för hela skolan, vanligtvis en gång i månaden. Varje klass framför då inslag från undervisningen med bl a sång, musik, dramatiserade inslag och recitation, för de andra klasserna, lärarna och skolans föräldrar. Genom månadsfesterna kan alla på skolan följa vad som sker i alla klasser och få en återkommande bild av utvecklingen genom de nio åren i en Waldorfskola.


Föräldramöten
I början av varje termin sammankallar skolan till ett så kallat stormöte, under vilket varje klasslärare kortfattat presenterar sig och informerar om vilken kunskap och livserfarenhet som lärs ut inom respektive årskurs. Utöver detta sammankallar även läraren till ett gemensamt föräldramöte för varje klass under vilket föräldrarna får en chans att mötas samt får information om vad eleverna lär sig.